مدیریت شعب استان اردبیل نسبت به راه اندازی سایت آموزش بانکداری الکترونیک برای مشتریان اقدام کرد.