بانک ملت استان خوزستان نسبت به راه اندازی سامانه مدیریت حساب های بانکی در شرکت ملی حفاری ایران اقدام کرد.