مدیریت شعب استان بوشهر تمامی جایگاه های سوخت استان را به سامانه پرداخت الکترونیک و آنلاین بهای سوخت مجهز کرد.