با نصب دو دستگاه خودپرداز جدید در استان آذربایجان شرقی، تعداد خودپردازهای بانک ملت در این استان به 86 دستگاه افزایش یافت.