باجه خدمات ویژه بانک ملت در شرکت پتروسیناآریا در شهرستان کنگان استان بوشهر به صورت رسمی گشایش یافت.