دستگاه های مختلف ، عملکرد بانک ملت در استان های مختلف کشور را مورد ستایش قرار دادند.