بانک ملت به صورت گسترده در چهارمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی حضور یافت.