مسوولان دستگاه های اجرایی در سه استان کشور با ارسال لوح های سپاسی، فعالیت های این بانک را در این استان ها مورد ستایش قرار دادند.