نحوه همکاری و تعامل دست اندرکاران بانک ملت در مناطق مختلف کشور، از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی مورد قدردانی قرار گرفت.