قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از بانک ملت به عنوان یکی از پنج دستگاه برتر کشور در زمینه ارتقای سلامت اداری نام برد.