مراکز ویژه خدمات سوخت استان گلستان به پایانه های پرداخت الکترونیک بانک ملت مجهز شدند تا بدین ترتیب شارژ کیف پول کارت های سوخت در این مراکز انجام شود.