بانک ملت نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای مشتریان خود در استان های مختلف اقدام کرد.