مسوولان دستگاه های اجرایی در استان های مختلف کشور از عملکرد بانک ملت در این استان ها قدردانی کردند.