یک قسمت خدمات ویژه و دو دستگاه خودپرداز جدید بانک ملت در شهر بندرعباس به بهره برداری رسید.