بانک ملت از لحاظ استفاده بهینه از ابزارها و تجهیزات الکترونیک، رتبه نخست را در میان بانک های استان گلستان کسب کرد.