بانک ملت در رشد منابع چهار سپرده خصوصی در میان بانک های تجاری استان سیستان و بلوچستان، رتبه اول را کسب کرد.