.شعب کشیک بانک ملت در تهران در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه دهم و یازدهم آذرماه سال جاری به ارایه خدمات بانکی به مشتریان خواهند پرداخت.