معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نامه ای از عملکرد بانک ملکت در همکاری با این شرکت اظهار رضایت کرد.