بانک ملت به عنوان برترین بانک کشور در حوزه بانکداری الکترونیک برگزیده و معرفی شد.