چهار مرکز پشتیبانی کارت های الکترونیک بانک ملت ، آماده ارائه خدمات به دارندگان کارت های این بانک هستند.