مسوولان دستگاه های اجرایی در چند استان کشور، عملکرد بانک ملت را مورد قدردانی قرار دادند.