معاون فرهنگی دانشگاه تهران با ارسال نامه ای،از تلاش های مدیرعامل بانک ملت و پیگیری های مستمر وی برای رفع امور مالی دانشجویان این دانشگاه قدردانی کرد.