عملکرد بانک ملت در استان های سمنان و مرکزی از سوی مسوولان دستگاه های مختلف مورد قدردانی قرار گرفت.