بانک ملت استان آذربایجان شرقی، دو مرکز دیگر استان را به سامانه مدیریت حساب های بانکی مجهز کرد.