مشتری کلیدی بانک ملت در استان مرکزی، به عنوان صادرکننده نمونه استان انتخاب و معرفی شد.