بانک ملت از لحاظ سهم درصد بازار پایانه های فروشگاهی در میان بانک های استان خراسان شمالی، رتبه اول را به خود اختصاص داد.