بانک ملت استان خراسان شمالی بیش از 715 میلیارد ریال بابت گندم تحویلی کشاورزان به سیلوها به حساب آنان واریزکرد.