مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه بانک ملت برای سهامداران کنونی، تمدید شد.