بانک ملت ، فروشگاه زنجیره ای رفاه شهر زاهدان را به یک دستگاه خودپرداز مجهز کرد.