مدیریت های شعب بانک ملت در استان های بوشهر ، سمنان و لرستان ، خودپردازهای جدیدی را در این سه استان راه اندازی کردند.