بانک ملت در شهریور ماه سال جاری نیز 7 میلیارد ریال جایزه به پذیرندگان پایانه های فروشگاهی این بانک اهدا می کند.