بانک ملت ، سامانه مدیریت حساب های بانکی را در شرکت گاز استان لرستان نصب و راه اندازی کرد.