بانک ملت استان خراسان رضوی ، چهار باجه ارزی در نقاط مرزی سرخس ، تایباد ، درگز و مجتمع تجاری الماس شرق در شهر مشهد تاسیس می کند.