مسوولان بانک ملت در همایشی مشترک با تولیدکنندگان ، صادرکنندگان ، صنعتگران و بازرگانان استان گردهم آمدند.