پرداخت قبوض عوارض شهرداری اصفهان از طریق سامانه بانکداری متمرکز بانک ملت امکان پذیر شد.