بانک ملت در میان بانک های استان قم از لحاظ شاخص های بانکداری الکترونیک ، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.