تمامی شعب بانک ملت و سایت بانکداری اینترنتی این بانک آماده ارایه شماره"شبا"ی حساب مشتریان هستند.