یک شعبه ، یک باجه و یک پایگاه شبانه روزی خودپردازهای بانک ملت در منطقه کرج به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.