بانک ملت استان گلستان ، پرداخت الکترونیک بهای سوخت را در 26 جایگاه سوخت استان امکان پذیر کرد.