بانک ملت استان ایلام ، سیستم پرداخت الکترونیک شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ایلام را راه اندازی کرد.