مدیرعامل واحد صنعتی نمونه و کارآفرین استان قم از همکاری بانک ملت در کسب این موفقیت قدردانی کرد.