بانک ملت از سهامداران خود دعوت کرد تا مشخصات خود را در فرم مربوطه تکمیل و به اداره کل امور مالی این بانک ارسال کنند.