عملکرد بانک ملت در استان های کردستان ، قم و بوشهر از سوی مسوولان مورد سپاسگزاری قرار گرفت.