عملکرد بانک ملت در استان های فارس و یزد از سوی مسوولان مورد قدردانی قرار گرفت.