عملکرد مطلوب بانک ملت در استان های کشور از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی مورد ستایش قرار گرفت.