بانک ملت نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری خود را برای سال جاری ، 1/1 درصد تعیین کرد.