بانک ملت با طرح پرداخت ویژه، خدمتی جدید را برای تسهیل در امور مالی شرکت های سهامی عام فراهم کرد.