نهادها و سازمان های مختلف در سطح کشور از عملکرد بانک ملت در طرح های گوناگون ، قدردانی کردند.