واحدهای جدید بانک ملت در استان های خوزستان و آذربایجان غربی ، کار ارایه خدمات به مشتریان را آغاز کردند.