فاز دوم مدرسه سازی بانک ملت ، با آغاز ساخت یک مدرسه در منطقه محروم استان کردستان کلید خورد.